Direcții de acțiune

Constientizarea problemelor

Orice tip de acțiune la nivelul comunităților locale trebuie precedată de o bună înțelegere a contextului și a problemelor ce necesită răspuns. În momentul de față, informațiile și studiile de calitate referitoare la stadiul de dezvoltare al localităților din România sunt puțin disponibile. Chiar și date statistice de bază (spre exemplu, mărimea demografică a localităților) pot fi accesate doar contra cost. Suntem de părere că aceste deficiențe ascund dezechilibre teritoriale majore, împiedică monitorizarea și evaluarea impactului politicilor și fac imposibilă focalizarea teritorială a investițiilor.

Mai mult decât atât, teme importante pentru agenda publică și legislativă (spre exemplu procesul de descentralizare, reorganizarea administrativ-teritorială, fiscalitate și dezvoltare economică locală etc) se regăsesc prea puțin în dezbaterea publică și sunt insuficient abordate de instituții de cercetare abilitate.

Acestea sunt subiecte care ne preocupă și la care dorim să contribuim prin: măsuri de advocacy pentru publicarea fără cost a datelor de interes public, instrumente noi inovative de vizualizare și procesare a datelor, implicarea în proiecte de cercetare în domeniile în care ne-am manifestat interesul sau oferirea de sprijin pentru cercetători și instituții de cercetare din țară și străinătate care doresc să abordeze subiecte relevante pentru/despre România.

Politici-răspuns

Un răspuns competent, eficient și coerent al autorităților este pasul următor, o dată ce contextul actual al problemelor, determinanților și efectelor acestora a fost înțeles. Elaborarea și implementarea de politici publice în sprijinul comunităților locale ține atât de autorități locale dar și de autorități centrale. Primele sunt cele mai în măsură să răspundă provocărilor și oportunităților locale. Ultimele sunt în schimb responsabile pentru asigurarea unui cadru general propice din punct de vedere legislativ, macroeconomic și fiscal. În plus, ambele trebuie conectate la o buna cunoaștere a tendințelor și semnalelor din exterior (politici și priorități europene, probleme globale etc).

Ne propunem să lucrăm cu autorități locale și asociații ale acestora în a întâmpina probleme precum și a valoriza oportunități de relevanță pentru autorități locale și comunitățile în slujba cărora se află și să facilitam accesul la/ și adoptarea de bune practici din alte țări din lume.

 

Intervenții concrete

Acțiunile noastre concrete, cu participarea și în folosul comunităților locale, vor căuta să atingă un număr cât mai mare de localități din țară. Vom dezvolta soluții inovative implementate ca proiecte pilot și apoi vom susține replicarea acestora și în folosul a altor comunități. Credem că este important să avem o abordare integrată asupra proceselor de dezvoltare, recunoscând că de cele mai multe ori neajunsurile comunităților locale au cauze diferițe ce țin de contextul local și național. În opinia noastră, elementul cheie al succesului proiectelor noastre constă în măsura în care acestea implică și sunt asumate de către comunitatea locală, devenind astfel autosustenabile prin resursele pe care le generează intern și angajamentul localnicilor.

 

 

Problem awareness

Any type of action at the local community level must be preceded by a good understanding of the local contexts and problems that need to be addressed. Currently, available data and research regarding developmental issues of Romanian settlements are largely deficient. Even basic statistical data (e.g., demographic size of towns and villages) can be accessed only for prohibitive fees. We believe that these shortcomings hide major deficiencies and territorial imbalances, hinder monitoring and policy impact assessments, and prohibit a real and effective territorial targeting of investments. Moreover, we note that important topics of public and legislative agendas are found too little in the public debate and are not sufficiently covered by research institutions.

These are some of the subjects that are of interest to us, and our aim is to engage them through such actions as: conducting advocacy measures for no-cost publication of data of public interest, developing effective and innovative measures of data visualization and processing, engaging in research projects in fields in which we have particular interest, or offering support to researchers and institutions from the country or abroad that are working on subjects of relevance on/for Romania.

 

Political response

Once the current context of problems, determinants, and effects has been understood, the next step is to obtain a competent, effective and consistent response by the authorities. The elaboration and implementation of public policies in support of local communities is a responsibility of both local and central authorities. The former are the best positioned to understand and meet local challenges and opportunities. The latter, however, are responsible to provide an enabling environment for local constituencies in terms of legislative, macroeconomic, and fiscal frameworks. In addition, both must be connected to the knowledge pool of trends, external signals, and expertise (EU policies and priorities, global issues, etc.).

We aim to support local authorities to improve their policy process. We also intend to work with associations of local authorities to meet problems and opportunities of relevance for local authorities and the communities they serve as well as facilitate access to and adopt best practices globally.

 

Tangible and effective intervention

Our concrete actions, with the participation of and benefit to local communities, will seek to reach a large number of localities nationally. We aim to develop innovative solutions implemented first as pilot projects and then support their replication for the benefit of other communities as well. We believe it is important to have an integrated approach to development processes, recognizing that often communities’ shortcomings are rooted in different aspects of the local and national contexts. In our opinion, the key success factor of our projects is the extent to which the projects will involve and will be assumed by the local communities, thus becoming self-sustainable by generating internal resources and being foundationally supported by local commitment.