Domenii de activitate

Proiectele CRIDL se înscriu în trei domenii tematice principale care, în viziunea organizației noastre, stau la baza bunăstării comunităților locale.

Dezvoltarea bazei economice locale

Diversificarea și consolidarea modelelor generatoare de venit bazate pe valorificarea sustenabilă a resurselor locale (spre ex. capitalizarea competențelor locale prin susținerea sectorului IMM, valorificarea peisajului și patrimoniului prin activități turistice, procesarea și comercializarea de produse locale, etc) este principalul motor al dezvoltării locale. În acest sens, vom lucra cu IMM-uri, mici întreprinzători, grupuri de producători, meșteșugari sau antreprenori în turism și alții, acționând ca un facilitator și conector între producator și piață.

De asemenea, ne propunem să conectăm practica dezvoltării economiei locale cu principalele tendințe, recomandări și surse de sprijin financiar de la nivel european în ceea ce privește valorificarea potențialului economiei digitale, susținerea/conectarea la rețele de inovare și dezvoltarea antreprenoriatului social.

Revitalizarea comunităților

Procesele de guvernanță și capitalul social sunt, din perspectiva noastră, principalele catalizatoare ale unei comunități vii, active, prospere. Ne dorim să sprijinim inițiative ce dezvoltă aceste paliere și să lucrăm cu organizațiile-vehicul precum: organizații comunitare, instituții educaționale, muzee locale, biblioteci, autorități etc.

Întrucât ca viața unei comunități se extinde adesea în afara granițelor administrative, ne propunem să sprijinim activ structuri alternative de guvernanță teritorială precum asociații de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală sau  rețele și parteneriate trans-frontaliere.

Îmbunătățirea calității vieții

Accesul la servicii publice de baza, mobilitatea locuitorilor, calitatea spațiilor publice și conectarea la exterior (ex. accesul la retele de transport sau broadband) sunt doar câteva din elementele care contribuie la creșterea calității vieții. Întreținerea și valorificarea patrimoniului sau diversitatea evenimentelor și infrastrucurii culturale-sociale generează identitate și mândrie locală, atașament și atractivitate. Aceste subiecte ne preocupă și urmărim să le integrăm în proiectele noastre.

 

CRIDL projects target three main thematic areas that relate to what, in our view, represent the key factors for prosperity of local communities.

Development of the local economic base

We believe that the diversification and strengthening of income-generating activities based on sustainable utilization of local resources (e.g., building on landscape and heritage through tourism activities, processing and marketing of local products, etc.) are the main engines of local development. We thus aim to work with small businesses, producer groups, artisans and entrepreneurs in tourism and other areas, acting as a facilitator and intermediary between producer and market.

We also intend to bridge the practice of local economic development with the key trends, advice, and financial support mechanisms and resources at the European level regarding the potential of the digital economy, support / connection to systems of innovation, and social entrepreneurship.

Community regeneration

Processes of governance and social capital are, in our view, the main catalysts of livable, active and prosperous communities. We will support local initiatives that develop these elements by working with local actors such as community organizations, educational institutions, local museums, libraries, authorities, etc.

We also believe that the life of a community extends outside the local administrative borders. We therefore intend to actively support alternative territorial governance structures such as inter-community development associations, local action groups, or even transnational networks and partnerships

Quality of life improvements

Access to basic public services, internal mobility, quality of public spaces, and inter-connection to the outside world (e.g., access to transport networks or broadband) are just some of the elements that contribute to quality of life.

Adding to this, heritage preservation, cultural diversity enhancement and social events strengthen local identity and pride as well as generate place attachment and attractiveness. All these are topics we aim to approach in our future work.