Termeni și condiţii

Asociația Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală (denumită în continuare CRIDL) este o organizație non guvernamentală, non-profit și apolitică. CRIDL funcționează ca persoană juridică română de drept privat, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 43 / 20 decembrie 2011 la Judecătoria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Site-ul www.cridl.org are drept scop prezentarea de informații privind obiectiele și activitatea CRIDL. Accesul și vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia.

 

 Condiții de utilizare. Garanții.

 Site-ul este furnizat de către CRIDL așa cum este și atât cât este disponibil. CRIDL, în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului cridl.org își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, aceasta incluzând și secțiunea Termeni și condiții, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 CRIDL nu poate garanta disponibilitatea și funcționalitatea permanentă a site-ului. De asemenea, CRIDL nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de pe adresele Cridl.org sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, CRIDL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

CRIDL acordă permisiunea de a vă crea hyperlink-uri către paginile site-ului atâta vreme cât aceste link-uri nu sunt folosite într-un context ce ar descrie Cridl.org sau CRIDL într-o manieră greșită sau jignitoare.

 Conținutul site-ului, integral sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în orice alte scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al CRIDL.

 CRIDL garantează nepublicarea sau transmiterea către persoane terțe a adreselor de email, a altor date de contact sau cu caracter confidențial transmise de către utilizatori catre acest website.

 

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, sugestii, observații sau întrebări cu privire la conținutul și structura Site-ului atâta timp cât conținutul acestora nu este obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze dreptul la intimitate sau drepturile de proprietate intelectuală ale CRIDL sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, scrisori în lanț sau orice altă formă de spam. CRIDL își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita astfel de informații transmise.

Prin trimiterea oricăror informații sau materiale, dacă nu este altfel specificat, acordați CRIDL licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv de a îl/o publica pe site-ul Cridl.org. Declarați pe proprie răspundere și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral CRIDL sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

CRIDL respectă drepturile intelectuale ale unor terțe persoane. Dacă considerați că informații/materiale produse prin munca dumneavoastră a fost reprodusă de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm ne adresați cât mai curând o notificare care să cuprinda mențiunii cu privire la locația pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate și datele dumneavoastră de contact.

 

The Romanian Center for Innovation in Local Development Association (further referred to as CRIDL) is a non governmental, non-profit and apolitical organization. CRIDL functions as Romanian legal entity of private law and is registered in the Register of Associations and Foundations at no. 43/20 December 2011 of the Ramnicu Valcea Court of Law.

The Cridl.org website aims to present the objectives and activities of CRIDL. Accessing and visiting this website by you is subject to the present terms and conditions of use and involves your explicit acceptance of these.

 

Terms of Use. Guarantees.

The website is provided by CRIDL as it is and to the extent to which it is available. CRIDL, as author / owner / administrator of the website reserves the right to change and update at any time the content of this website, including the section Terms and Conditions without any notice.

CRIDL can not guarantee permanent availability and functionality of the site. Also, CRIDL can not guarantee that the website, the servers on which it is hosted or e-mails sent from cridl.org addresses are free of viruses or other information potentially harmful components. The user utilizes the website at his/her own risk, CRIDL is free from any liability linked to any direct or indirect damages caused by using or accessing / visiting the website or the use of information from the website.

CRIDL grants permission to create hyperlinks to the website pages as long as these links are used in a context that does not describe CRIDL or Cridl.org in an erroneous or offensive manner.

The website content may not be reproduced, duplicated, copied, resold, or otherwise exploited for any commercial purposes, in whole or partially, without prior written consent of CRIDL.

CRIDL guarantees that it will not publish or disclose to any third party the email addresses, contact details or other confidential information submitted by users to this website.

 

Communication

Website users can send comments, suggestions or questions regarding the content and structure of the website so long as their content is not obscene, threatening, defamatory, affecting privacy or intellectual property rights of CRIDL or other third parties, and which do not contain viruses, chain letters or any other form of spam. CRIDL reserves the right, but not the obligation, to remove or edit such information submitted.

By submitting any information or materials to this website, unless otherwise specified, the user gives CRIDL the license and right to use these and make them public on the website. The user also declares his own responsibility and warranty that he/she owns or controls all rights to the information and materials provided, that the information is accurate and that its use does not conflict with current terms and conditions of use. The user also declares his own responsibility and warranty that the information/material provided will not cause damage to a third party and that he/she will full indemnify CRIDL or other third parties for any claims resulting from the information/material transmitted.

 

Intellectual property rights

CRIDL respects intellectual property rights of third parties. If you think information / materials produced through your work has been reproduced in a manner that infringes your intellectual property, please notify us as soon as possible mentioning of the location on the website where you consider your rights have been violated as well as your contact details.