Echipa

 

Mihai Lupu are o experiență de peste 10 ani în dezvoltare instituțională și comunitară cu experiență atât in mediul de afaceri (companii financiare) cât și în cel non-guvernamental (Fundația DEEP, Pro-Democrația, PAL-TIN), guvernamental (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică) și organizații internaționale (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare/Proiectul O Românie Frumoasă). A studiat psihologie în cadrul Universității București și istorie socială în cadrul Universității Centrale Europene din Budapesta. Email: mihai.lupu@cridl.org

Cătălina Preda e specializată în arhitectură deținând o vastă experiență în proiecte de prezervare și valorizare a patrimoniului construit. A coordonat proiectul O Românie Frumoasă implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Dezvotării Regionale și Turismului și Ministerul Culturii, începând cu anul 2003 până la finalizarea acestuia în 2011. Cătălina este managing partner al firmei CPCP Studio în București unde gestionează proiecte complexe de arhitectură, planificare urbană pentru zone protejate și restaurare de patrimoniu construit. Este licențiată în arhitectură absolvind studiile universitare și post-universitare la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. Cătălina este și membru al Comitetului Național al ICOMOS (International Council for Monuments and Sites).

Gruia Bădescu este specializat în design urban şi strategii de regenerare, cu un focus pe contextul post-socialist şi pe cel post-conflict. Absolvent al Middlebury College în Statele Unite şi cu studii postuniversitare în design urban şi ştiinţe sociale la London School of Economics, Gruia are o experienţă internaţională de lucru în Statele Unite, Liban şi Bosnia-Herţegovina. Preocupat de degradarea continuă a peisajelor culturale din România, Gruia a revenit la Bucureşti în 2009, unde a fost direct implicat în realizarea Planului de Dezvoltare Urbană Integrată Central București, lucrând pentru Space Syntax România, precum şi în alte proiecte de regenerare urbană şi dezvoltare locală. În prezent este parte a unui program doctoral de la Universitatea Cambridge, unde cercetarea lui se referă la responsabitatea politică a arhitecţilor în contexte de post-traumă urbană.

 

CRIDL TEAM MEMBERS OF PAST PROJECTS

 

Marina Neagu a lucrat în domeniul dezvoltării atât în instituții guvernamentale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare) cât și private, în proiecte de asistență tehnică pentru autorități publice locale. Și-a finalizat studiile la London School of Economics în planificare urbană și dezvoltare economică locală cu o lucrare privind sustenabilitatea orașelor mici din România. În societarea civilă este activă încă din 2003, participând la dezvoltarea mai multor organizații de tineret și educație.

 

Laura Roman a studiat administrarea afacerilor şi ştiinţe politice în Bucureşti. Interesul pentru dezvoltare locală şi regională şi l-a format in cadrul unei burse de un an la Universitatea Trier, din Germania, apoi prin stagii pe proiecte INTERREG în mediul privat în Hamburg şi în cadrul PNUD în Bucureşti. Laura şi-a finalizat masterul in politici publice la Hertie School of Governance în Berlin, specializându-se in politici economice şi management public, colaborând pe un proiect de cercetare pe tema guvernanţei locale şi problemele transportului urban în Berlin. Laura a incheiat un stagiu la Comisia Europeană, DG Politică Regională, lucrând pe promovarea dezvoltării durabile şi inovaţiei la nivel local prin fondurile structurale.  Laura lucreaza in Bruxelles ca cercetator si consultant in politici publice europene in domeniul cercetarii si inovarii si dezvoltarii regionale.

 

ALERT – Proiect de conștientizare a riscului seismic în București 

Ioana Nenciu – coordonator al proiectului Alert. Ioana este urbanist, cu specializare în dezvoltare urbană și regională și experiență precedentă de lucru în proiecte de planificare strategică și politici de mobilitate urbană.

RICAP – Romanian Innovation Commercialization Assistance Program

Livia Rădulescu are peste opt ani de experiență în dezvoltare, cu accent pe susținerea inovării, a creativității și a antreprenoriatului. A colaborat cu diverse organizații, atât pentru-profit cât și non-profit. Înainte de a se alătura echipei CRIDL ca manager de proiect al RICAP, în 2013, Livia a lucrat la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare timp de trei ani, unde a avut diverse roluri de management și consultanță în proiecte de dezvoltare de structuri de sprijin pentru inovare socială și antreprenoriat. Înainte de asta, a lucrat în business development cu Mediacom Londra și mai multe organizații non-guvernamentale din Marea Britanie și din România. Livia are un master la London School of Economics și o licență în economie la Universitatea din Reading. Email: livia.radulescu@cridl.org 

Alexandru Ruff este absolvent al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și are studii post-universitare în Comunicare și Relații Publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. În ultimii 15 ani experiența sa s-a ​​concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri, reforma administrației publice, prin dezvoltarea accesului la tehnologii informaționale, punerea în aplicare de granturi și stimulente UE pentru companii romanești precum și coordonarea de programe cu finanțare USAID.

John Gongwer are o experiență de douăzeci de ani în domeniu de consultanță de management dar și antreprenoriat în tehnologia informației în Washington, D.C. și Sillicon Valley. Deține diplome de studiu la Universitățile Oxford și Cambridge din Marea Britanie unde cercetarea acestuia s-a axat pe strategiile de inovație disruptivă prin utilizarea tehnologiilor digitale colaborative. Primul său contact cu România datează din anii 2000, când a co-fondat și derulat un proiect de revitalizare comunitară în Valea Jiului (2000-2004). John a revenit în România în 2011 și lucrează în prezent cu CRIDL prin intermediul laboratului său de inovație, iCatalyst.

Ionuț Decuseară are experiență de peste 7 ani în implementarea de soluții Wi-Fi și rețelistică pentru acces la internet și trimitere de date atât în România cât și la nivel internațional. Lucrează momentan ca și consultant tehnic pe diverse proiecte în Marea Britanie. S-a alăturat echipei CRIDL în octombrie 2011 și se ocupă de gândirea și implementarea de soluții Wi-Fi pentru zone rurale izolate.

 

 

Mihai Lupu has over 10 years experience in institutional and community development experience in both business (financial companies) and in non-governmental organizations (DEEP Foundation, Pro-Democracy Association, PAL-TIN), government (Ministry of Health, National Public Health Institute) and international organizations (United Nations Development Programme / Beautiful Romania Project). He studied psychology at the University of Bucharest and holds a graduate degree in social history from the Central European University in Budapest. Email: mihai.lupu@cridl.org

Cătălina Preda specializes in architecture and has extensive experience in projects to preserve and enhance the built heritage. She coordinated the Beautiful Romania project implemented by the United Nations Development Program in partnership with the Ministry of Regional Development and Tourism and the Ministry of Culture from its inception in 2003 until its completion in 2011. Catalina is a managing partner at CPCP Studio in Bucharest, where she manages complex projects in architectural design, urban planning in protected areas, restoration and revitalization of built heritage.  She has a degree in architecture from the University of Architecture and Urban Planning “Ion Mincu” in Bucharest, where she completed both graduate and post-graduate studies. Cătălina is also a member in the National Committee of ICOMOS (International Council for Monuments and Sites).

 

Gruia Bădescu’s focus and passion are urban design and architecture. Before college, Gruia spent a year visiting Romania and Poland, including also sites of suffering from World War II. Gruia then attended Middlebury College in the United States, where he majored in geography and international studies. Concerned with the destruction and replacement of traditional architecture in Romania, Gruia began an initiative that was supported by National Geographic’s Center for Sustainable Destinations to educate villages about the benefits of preserving cultural heritage. Starting 2010, he has been directly engaged in drafting the Central Bucharest Integrated Urban Development Plan while working with Space Syntax. He received a graduate degree from the London School of Economics and Political Science and is currently pursuing at Ph.D. at the University of Cambridge, where his research focuses on international reconstruction efforts in war-torn areas of the world. His achievements included co-organizing a symposium at his college entitled, “The Many Faces of Poverty: From Local to Global”, receiving a gold medal at the International Geography Olympiad in South Africa in 2002, and being the first undergraduate to receive the Simion Mehedinti Award given to scholars who have made a contribution to the field of Romanian geography.

 

CRIDL TEAM MEMBERS OF PAST PROJECTS

Marina Neagu has worked in the field of development with both government institutions (Ministry of Regional Development and Tourism and the United Nations Development Program) and in the private sector, as well as worked on technical assistance projects for local governments. She holds a graduate degree from the London School of Economics in urban planning and local economic development and where her work focused on the sustainability of small towns in Romania. She has been active in civil society development since 2003, participating in the development of several youth organizations and education.

 

Laura Roman‘s core focus is on sustainable development and innovation at the local and regional level, and she recently had a one-year scholarship at Trier University in Germany to study these subjects. Laura completed her Master of Public Policy at Herti School of Governance in Berlin, where she specialized in economic policy and public management and collaborated on a research project on local governance and urban transport problems in Berlin. She also recently completed training at the DG Regio, Thematic Coordination & Innovation Unit at the European Commission, where she worked on sustainable development and innovation at local level through structural funds. Laura is currently based in Bruxelles where she works as a researcher in a consultancy providing policy advisory services on European policies in the fields of technology, innovation, higher education and development.

 

ALERT – Proiect de conștientizare a riscului seismic în București 

Ioana Nenciu – project coordinator of Alert. Ioana is a planner specialized in urban and regional planning and prior experience in strategic planning and urban mobility policies.

RICAP – Romanian Innovation Commercialization Assistance Program

Livia Rădulescu has over eight years of experience in development work, with a focus on fostering entrepreneurship, innovation and creativity. She was part of various organizations both for-profit and non-profit. Before joining CRIDL to coordinate RICAP in 2013, Livia worked with the United Nations Development Program for three years in various management and consulting roles encouraging business support structures and social innovation. Before that, she worked in business development with Mediacom London and several non-governmental organizations in UK and Romania. Livia has a Master’s degree from the London School of Economics and a BSc degree in Economics from the University of Reading.

 

Alexandru Ruff is a graduate of the Faculty of Cybernetics, Statistics, Computer Science Mathematics and Economics, and holds post-graduate studies in Communication and Public Relations, National School of Political and Administrative Studies. During the past 15 years his experience focuses on business environment development, public administration reform, development through ICT Access, implementation of EU Grants and incentives for Romanian Companies, USAID funded Programs coordination.

 

John Gongwer has twenty years experience in the field of management consulting and entrepreneurship in information technology in Washington, DC and Silicon Valley. He holds graduate degrees from Oxford and Cambridge Universities in Britain where his most recent research focused on disruptive innovation strategies using collaborative digital technology. His first contact with Romania dates back to 2000, when he co-founded and developed a community revitalization project in the Jiu Valley (2000-2004). John returned to Romania in 2011 and is currently working with CRIDL through his innovation laboratory, iCatalyst, which is partnering with CRIDL to develop collaborative technological solutions for local development.

Ionuț Decuseară has over 7 years experience in implementing wireless and networking solutions for Internet access and data transmission both in Romania and internationally. He is currently working as technical consultant on various projects in the UK. He joined the CRIDL team in October 2011 and is responsible for planning and implementing solutions for providing Wi-Fi access in remote and or rural areas.