Resurse inovatoare pentru revitalizarea comunităţilor locale Innovative resources for reviving local communities

Urmăresc OpenIDEO de ceva timp şi sunt în mod constant uimită de numarul mare de idei pe care oameni din întreaga lume le generează pentru fiecare subiect pus in dezbatere. OpenIDEO este o „platformă de inovare deschisă”, care incearcă să sprijine oamenii pentru a elabora împreună „idei pentru binele social”. Conceptul site-ului plasează comunităţile (fie ele online sau offline) în centrul unui întreg mecanism de soluţionare a problemelor, în care ideile sunt supuse unor trei faze – inspiraţie, conceptualizare şi evaluare. Această scindare în procesul de inovare permite ca ideile să fie rafinate şi filtrate pentru a deveni fezabile şi cu un potenţial de impact mai mare. La sfârşitul acestui proces, cele mai convingătoare idei sunt alese, astfel încât acestea să poată fi puse în practică de către înşişi creatorii lor, sau replicate la nivel global în diverse comunităţi.

Un caz interesant de pe OpenIDEO a fost provocarea pe tema restabilirii vitalităţii în oraşe decăzute. Aceasta a fost sponsorizată de o companie mare de mobilier din zona Detroit, care a recunoscut importanţa implicării comunităţilor locale în procesul de îmbunătăţire a  calităţii vieţii în oraş pentru afacerea sa. Cele mai multe dintre cele 20 de idei câştigătoare ar putea fi luate ca exemple de acţiuni concrete, care pot fi replicate în oraşe din întreaga lume. Un proiect care rezoneaza cu CRIDL este ideea OpenCity, care are ca scop să facă uz de aplicaţii inteligente şi tehnologie pentru a facilita colaborarea dintre locuitorii orasului cu privire la aspectele care ar putea îmbunătăţi cartierele lor (vezi videoul de prezentare mai jos).

Mai mult, o alta idee care ar putea fi utilă în cazul în care este adaptată la contextul din România al normelor administrative neclare tabileşte ca scop să  “Decodeze codurile” – prin elaborarea unui manual online uşor de utilizat pentru a naviga prin jungla avizelor necesare pentru a începe o iniţiativă mică la nivel local, ca o grădină urbană sau un concert.  

 Cu proiectul nostru, Patrimoniu 2.0, CRIDL are în plan să dezvolte, de asemenea, un mecanism similar pentru conservarea patrimoniului cultural local. Proiectul încearcă  să unească într-o platformă virtuală cunoştinţele specialiştilor şi a comunităţilor locale, pentru a contribui la conservarea valorilor locale, şi la consolidarea unui proces de colaborare adoptat de către localnici şi împărtăşit cu publicul larg.

OpenIDEO poate deveni şi o modalitate de a sparge aşa-numita prăpastie între sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă. O caracteristică a sa este faptul că orice organizaţie poate începe o “provocare” şi poate cere contribuţii din partea unui public larg la o problemă cu care se confruntă. Un exemplu este ultima “provocare”, unde Comisia Europeană s-a angajat într-un astfel de proces de ideaţie într-un parteneriat recent cu OpenIDEO. Comisia a lansat căutarea de idei pentru sprijinirea antreprenorilor de a îşi creşte start-up-urile web la nivel global. Comisia promite să pună în aplicare în viitor unele dintre cele mai bune soluţii propuse. În cazul în care un astfel de proces ar deveni folosit la scală mai largă, cred ca are potenţialul de a stabili un flux de idei mai consistent între cele trei sectoare şi a le angaja într-o bucla de feedback constructiv mult mai bine decât o pot face consultările publice obişnuite de exemplu.

În ţară, Restart România este una dintre de resursele pe care o au antreprenorii sociali români tot în spiritul OpenIDEO, şi în mod sigur este o platformă valoroasă de urmărit. Dacă ştiţi de orice alte idei similare, care deja se întâmplă în jurul lumii sau la nivel local, ne-ar plăcea să afle cât mai multă lume de ele! Resursele există, şi putem construi pe baza lor în timp. Ele pot fi cu siguranţă aduse mai aproape de casă  şi pot deveni realitate cu ajutorul oamenilor inspiraţi care se angajează pentru realizarea lor.

I’ve been following OpenIDEO for some time now and I am constantly amazed at the sheer amount of ideas that people from all over the world generate for each topic challenged. OpenIDEO is an “open innovation platform” that strives to “support people to design together for social good” and it places communities (be they online or offline) at the centre of an entire problem-solving mechanism. The trick is that the ideas undergo three phases – inspiration, concepting and evaluation. This split in the innovation process allows for the ideas to be refined and filtered in order to become feasible and more impactful. At the end of this process, the strongest ideas are chosen and shared so that they can be put in practice by their creators themselves, and replicated globally in various communities.

An interesting case was the challenge on restoring vibrancy in run-down cities. It was originated by a large furniture company from the Detroit area in US, which recognized the importance of engaging the local communities in the process of improving the liveability of the city.  Most of the 20 winning ideas could be taken as examples of concrete actions that can be replicated in cities around the world. One project that resonates with CRIDL is the OpenCity idea, which aims to make use of smart apps and technology to facilitate collaboration between city residents on issues that could improve their own neighbourhoods.

What’s more, there’s another idea that could be useful if adapted to Romania’s context of foggy administrative rules, as it sets as a purpose to “Decode the codes” – by compiling an online user-friendly manual on how to navigate through the jungle of permits needed to start a small local initiative like an urban garden or a concert.

With our project, Heritage 2.0, CRIDL is also developing a similar mechanism  for preserving the local cultural heritage. It strives to unite the knowledge of experts and local communities into a virtual knowledge platform and  make the preservation of local values a process embraced by the local stakeholders and shared with the wider public.  

This tool for designing solutions to social problems may also be the next big thing to break the so-called divide between the public sector, the private sector and the civil society. One feature it has is the fact that any organisation can start a “challenge” and ask for contributions to a problem they are faced with. An example is the latest “challenge” of the website, where the European Commission itself engaged in such an ideation process. It recently partnered with OpenIDEO and launched one question in search of ideas for supporting web entrepreneurs take their start-ups to the global level. The Commission also promises to implement some of the best solutions proposed by the solvers in the future.  If such a process were used more widely, it has the potential to restore the flow of ideas between the three sectors and engage them in a constructive feedback loop much better than the usual public consultations do.

Restart Romania is a resource Romanian social entrepreneurs also have in the spirit of OpenIDEO, and it definitely is a growing platform worth contributing to and following. If you know of any other similar ideas already happening around the world or locally, please do share with us!  The resources are there to build on and in time they can definitely be brought closer to home and turned into reality with inspired people working on that. 

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.